Önemli Duyuru Detay
Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerine kaynak aktarımı desteği Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2026 Son Geçerlilik Saati 16:00
Tarih 12-03-2023

BAP Komisyonunun ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerine kaynak aktarımı desteği konusunda almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. Karar doğrultusunda gerekli şartı sağlayan proje yürütücüleri kaynak aktarımı desteği için BAP Koordinasyon Birimine başvurabilir. 

Başvuru için BAP Otomasyon sistemine proje bilgileri, proje sözleşmesi ve bütçe planı ile birlikte TÜBİTAK tarafından verilen en son ara rapor kabul belgesinin de eklenmesi gerekmektedir. Kaynak aktarımı desteğinin sonuçlandırılması için BAP Yönergesinin 21. Maddesinin "Projelere kaynak aktarımına ilişkin ara raporların ve sonuç raporlarının verilme dönemleri ve süreleri proje sözleşmeleri dikkate alınarak komisyon tarafından belirlenir" c bendine göre TÜBİTAK tarafından kabul edilen sonuç raporu BAP Birimine sunulacaktır. Projenin olumsuz sonuçlanması halinde durumu açıklayan bir rapor BAP Koordinasyon Birimine verilir. Kaynak aktarımı desteği hakkındaki nihai karar BAP Komisyonu tarafından alınır.

 

Karar

"Üniversitemizde yürütülen ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere kaynak aktarımı desteği görüşüldü. Konya Teknik Üniversitesi BAP Yönergesinin 1. Maddesi ve 3. Maddesinin l bendi "Kaynak aktarımı: Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde  kullanılmak  üzere,  proje  bedelinin  yüzde  otuzunu  aşmaması  kaydıyla komisyon tarafından önerilen ve üst yönetici tarafından onaylanan nakdi veya ayni katkıyı," ne istinaden Üniversitemizde yürütülen TÜBİTAK 1001, 1003 ve 1005 projeleri için, proje ara raporunun kabul edilmesinden sonra proje yürütücülerinin kaynak aktarımı için BAP Birimine başvurabilmesine ve proje bütçesinin %10'u oranında 30.000 TL'yi aşmayacak şekilde kaynak aktarımı desteğinin aktif hale getirilmesine karar verildi."  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__